Barcin

x Historia

Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną w jego południowej części na obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etnograficznie gmina należy do Pałuk i leży na Szlaku Piastowskim. Zlokalizowana jest przy trasach komunikacyjnych: Bydgoszcz-Mogilno (nr 254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251) i usytuowana centralnie względem dużych ośrodków województwa. Od Torunia dzieli ją 60 km, od Bydgoszczy 35 km, a od Inowrocławia 20 km. Patrząc w szerszej perspektywie położona jest 100 km od Poznania (Autostrada A2), 220 km od Gdańska (port morski) i 250 km od Warszawy. Doskonałe połączenia drogowe z miastami regionu gwarantują trzy firmy przewozowe. Najbliższym lotniskiem jest Bydgoski Port Lotniczy, a żeglugę zapewnia Śródlądowy Port Żeglugi Bydgoskiej. Od przejścia granicznego z Niemcami w Świecku-Słubicach gminę dzieli 300 km, a z Rosją w Bezledach-328 km.

Barcin, stanowiący siedzibę władz samorządowych, jest wielofunkcyjnym ośrodkiem administracyjno-usługowym i mieszkaniowym. Położony jest niemal centralnie w stosunku do obszaru gminy. Umożliwia to łatwość komunikowania się ze wszystkimi sołectwami. Charakterystycznym dla miasta zjawiskiem jest rozbicie układu przestrzennego na dwie odmienne jednostki-stary i nowy Barcin. Ukształtowany w procesie historycznym i mający wielowiekowe tradycje stary Barcin oddzielony jest łąkami i użytkiem ekologicznym doliny rzeki Noteci od nowej części miasta. Nowy Barcin jest jednostką mieszkaniowo-usługową utworzoną na potrzeby przemysłu cementowo-wapienniczego.

Wiejską sieć osadniczą gminy tworzy 20 miejscowości wchodzących w skład 14 sołectw. Trzy największe wsie- Piechcin, Mamlicz i Krotoszyn-zamieszkuje łącznie 60% ludności wiejskiej gminy. Tak duża koncentracja przestrzenna mieszkańców jest korzystna, ponieważ ułatwia wyposażenie wsi w infrastrukturę techniczną i zwiększa dostępność do obiektów infrastruktury społecznej.

Gminę Barcin zamieszkuje ponad 15.000 osób. Największym skupiskiem ludności jest Barcin, w którym żyje 8.000 osób. Drugą istotną miejscowością jest Piechcin z 3.100 mieszkańcami. W wieku przedprodukcyjnym jest 3039 osób, produkcyjnym-9970 osób, a w grupie poprodukcyjnej 2046 osób. W kwietniu 2007 roku w gminie pozostawało bez pracy 1278 osób.

Powierzchnia całkowita gminy obejmuje obszar 12.088 ha, w tym są użytki rolne-9209 ha (76%), lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione-1163 ha (9,6%), trzy jeziora i rzeka-371 ha (3,1%), grunty zabudowane i zurbanizowane-1029 ha (8,5%).

Trzeci sektor tworzy kilkadziesiąt, bardzo prężnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, skupiających ludzi aktywnych i twórczych. Większość z nich zaistniała po 1989 roku w czasach sprzyjających aktywności społecznej i wolontariatowi.

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2021 - mobiinfo.pl