TPBus Tarnowo Podgórne

x Regulamin

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne
"TPBUS" Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z autobusów obowiązujący od 1 lutego 2007r.


Taryfa opłat według aktualnego cennika.

1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:
- Inwalidzi wojenni
- Dzieci do lat czterech
- Osoby od 70-go roku życia (decyduje rok urodzenia)
- Niewidomi z osobą towarzyszącą
- Głuchoniemi z osobą towarzyszącą
- Uczniowie szkół specjalnych z opiekunem
- Inwalidzi I grupy z opiekunem

2. Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:
- dzieci powyżej 4 lat , młodzież szkolna i studenci
- młodzież szkolna nie objęta obowiązkiem szkolnym
- emeryci i renciści

3. Osoby wymienione w pkt. 1 i 2 mogą korzystać z ulg jeżeli posiadają dokumenty potwierdzające ich uprawnienia.
- emeryt - legitymacja emeryta
- rencista - legitymacja i ostatni odcinek renty
- uczniowie i studenci - legitymacja

4. W autobusach spółki "TPBUS" obowiązuje zakaz:
- przewożenia psów bez kagańca
- przewożenia butli gazowych i materiałów łatwopalnych
- przewożenia rowerów, mebli, sprzętu "AGD"
- palenia tytoniu, zaśmiecania i niszczenia autobusów
- spożywania posiłków i napojów alkoholowych

5. OPŁATY DODATKOWE
- Opłata za psa i/lub bagaż według cennika.
- Pod pojęciem bagażu podręcznego należy rozumieć teczkę, torebkę, siatkę, tornister, plecak szkolny.

6. Osoba korzystająca z autobusów spółki "TPBUS" zobowiązana jest do posiadania ważnego biletu na przejazd.

7. Bilet jednorazowy zakupiony w punkcie sprzedaży należy skasować niezwłocznie po wejściu do autobusu.
Pasażerowi nie wolno odstępować biletu innej osobie.

8. Pasażer posiadający bilet miesięczny zobowiązany jest do okazania go kierowcy zaraz po wejściu do autobusu. Bilet miesięczny niepodpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem jest nieważny - dane zawarte na bilecie muszą być zgodne z dowodem tożsamości.

9. Bilet miesięczny uprawnia do przejazdu w określonych strefach.

10. Bilety, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są sfałszowane lub nieczytelne, zniszczone lub nieważne, podlegają zatrzymaniu przez kontrolera za pokwitowaniem.

11. Kontrola w autobusach spółki "TPBUS".
Do kontroli biletów upoważnieni są:
- pracownicy spółki "TRANS KONTROL s.c." Poznań, os. B. Chrobrego 41 D, tel. 61 656 21 16
http://www.transkontrol.com.pl
- wyznaczeni pracownicy spółki "TPBUS".
- funkcjonariusze Straży Gminnej Tarnowa Podgórnego.

Sposób przeprowadzania kontroli określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Wysokość kar za jazdę bez biletu lub z biletem nieważnym podaje załącznik nr 1 do regulaminu (taryfa opłat) - otateczny termin uiszczenia opłaty karnej upływa po 30 dniach od daty jej nałożenia.

12. Odwołania i skargi na pracę kontrolerów można składać w siedzibie firmy kontrolującej.

13. Prezes "TPBUS" przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek i piątek w godz. od 13:00
do 15:00.

14. Przepisy dodatkowe dotyczące dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Tarnowo Podgórne.
a) Bilet miesięczny szkolny o nominale "S" uprawnia do przejazdów do szkoły i na zajęcia poza lekcyjne w wolne soboty.
b) Bilet miesięczny szkolny "S" jest nieważny w niedziele i święta.
c) Bilet miesięczny szkolny "S" nie podpisany jest nieważny.

15. Reklamacje należy składać osobiście w sekretariacie spółki lub listownie na adres "TPBUS" ul. Rokietnicka 23, 62-080 Tarnowo Podgórne.
Informacja odnosi się również do reklamacji dotyczących firmy "Trans Kontrol".
Reklamacje bez podania adresu zwrotnego nie będą rozpatrywane.


ZARZĄD
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS".

Regulamin korzystania z autobusów.
Załącznik nr 2

Zasady prowadzenia kontroli biletów.

1. Kontroler przystępujący do kontroli biletowej i w trakcie jej prowadzenia, musi posiadać przypięty w dobrze widocznym dla pasażera miejscu identyfikator. Identyfikator nie może być trzymany w ręce. W wypadku przeprowadzania kontroli przez funkcjonariusza Straży Gminnej jego identyfikator służbowy zastępuje identyfikator, o którym mowa wyżej.

2. Kontrola musi być prowadzona w zespołach przynajmniej dwuosobowych upoważnionych kontrolerów.

3. Wygląd kontrolerów w trakcie prowadzenia kontroli musi być schludny, a sposób wykonywania kontroli kulturalny.

4. Zabrania się prowadzenia kontroli biletowej przez kontrolerów będących w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu. W przypadku postawienia przez pasażera zarzutu nietrzeźwości, należy zaproponować rozstrzygnięcie tego problemu przez najbliższego przedstawiciela przewoźnika, względnie w siedzibie pracodawcy kontrolera - spółce Trans Kontrol, a gdy kontrolującym jest pracownik przewoźnika albo funkcjonariusz Straży Gminnej przez jego bezpośredniego przełożonego.

5. Stosowanie bezpośredniego przymusu fizycznego w stosunku do pasażera, przez kontrolera nie będącego funkcjonariuszem Straży Gminnej, jest zabronione. Pasażerowi, który nie posiada biletu, odmawia uiszczenia opłaty dodatkowej i okazania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości, można utrudnić opuszczenie pojazdu, w celu dowiezienia go do najbliższego posterunku funkcjonariuszy policji lub Straży Gminnej.

6. Kontrolerzy mogą rozpocząć kontrolę, gdy pojazd jest w ruchu, a pasażerowie którzy weszli do pojazdu na ostatnim przystanku skończyli kasować bilety i nie wykazują takiego zamiaru.

7. Rozpoczęcie kontroli należy uzgodnić z prowadzącym pojazd, który na życzenie kontrolera zablokuje kasowniki.
- Kontroler ogłasza początek kontroli mówiąc głośno i wyraźnie: "Dzień dobry (Dobry wieczór), proszę przygotować bilety do kontroli".
- W przypadku wyposażenia pojazdu w odpowiednią instalację zapowiedź kontroli zostanie wygłoszona przez komputer pokładowy w trakcie blokady kasowników.

8. Prowadzenie kontroli bez zablokowania kasowników jest niedozwolone.

9. Kontrola ważności skasowanych biletów jednorazowych, polega na porównaniu wydruku kasownika na bilecie pasażera z wydrukiem na bilecie kontrolnym i sprawdzeniu czy ważność biletu jest zgodna ze strefą biletową.

10. W przypadku biletów okresowych obowiązuje pasażera wpisanie na bilecie imienia i nazwiska zgodnego z dokumentem tożsamości.

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2021 - mobiinfo.pl