MPK Zduńska Wola

x Regulamin

RAMOWY REGULAMIN
korzystania z usług przewozowych komunikacji publicznej
świadczonych przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.
w Zduńskiej Woli ul. Sieradzka 68/70
--------------------------------------------------------------------------------

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów zawartych w Zarządzeniu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23.10.1972 r. (M.P. nr 49 z dnia 06.11.1972 r.), Ustawy Prawo Przewozowe z dnia 15.11.1984 r. (Dz. U. nr 53), Uchwały Rady Miejskiej Nr YI/35/94 z dnia 29.09.1984 r. oraz Statusu Spółki.

§2

Spółka wykonuje usługi w oparciu o majątek własny.

--------------------------------------------------------------------------------

Rozdział II
Obowiązki i prawa Spółki

§3

Spółka ma obowiązek:


zapewnić przejazd spełniający warunki bezpieczeństwa, higieny, wygody oraz należytej obsługi,
nie narażanie pasażerów na niebezpieczeństwa podczas jazdy,
w razie awarii lub uszkodzenia środka transportu pasażerowi posiadającemu ważny bilet, MPK umożliwia kontynuowanie jazdy następnym pojazdem MPK, jadącym w tym samym kierunku,
oddanie przedmiotów znalezionych w środkach transportu właścicielowi po udowodnieniu własności,
wyposażyć autobusy w aktualne taryfy przewozowe, przepisy porządkowe, niezbędne informacje, czytelnie oznakowanie linii i sprawne kasowniki.

§4

Spółka ma prawo:

usunąć ze środka transportu lub nie dopuścić do jazdy osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi.
usunąć ze środka transportowego osoby uciążliwe dla podróżnych, nietrzeźwe lub odmawiające zapłaty należności za przejazd,
zmieniać, poprawiać i likwidować nierentowne kursy w obowiązującym rozkładzie jazdy (w porozumieniu z Referatem d/s Transportu Komunikacji Miejskiej przy Urzędzie Miejskim w Zduńskiej Woli.

--------------------------------------------------------------------------------

Rozdział III
Obowiązki i prawa pasażera

§5

Obowiązki pasażera:

wsiadanie i wysiadanie dozwolone jest tylko na przystankach po zatrzymaniu się pojazdów (na przystankach końcowych po zakończeniu manewrowania),
po wejściu do pojazdu należy niezwłocznie skasować bilet w kasowniku,
bilety zakupione u kierowcy lub konduktora należy skasować w kasowniku bezpośrednio po dokonaniu zakupu,
na żądanie obsługi lub osoby kontrolującej należy okazać bilet oraz dokument uprawniający do korzystania z taryfy ulgowej,
za przewożony bagaż podlegający opłacie należy skasować odpowiedniej wartości bilet,
w przypadku zakwestionowania ważności biletu przez kontrolera lub obsługę pojazdu, pasażer zobowiązany jest do udostępnienia danych personalnych tj. ważnego dokumentu tożsamości,
podróżny przewożący psa zobowiązany jest do posiadania dokumentu o szczepieniu psa. Pies powinien mieć założony kaganiec i być trzymany przez opiekuna.

§6

Prawa pasażera:

a) ze środków komunikacji publicznej mają prawo korzystać osoby posiadające ważny bilet, skasowany zaraz po wejściu do środka transportu lub inny dokument uprawniający do przejazdu, b) pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w środku transportu, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu itp., c) przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nie przekraczające wymiarów 60X40X20 cm, a także psy, koty i ptaki w klatce trzymane na rękach nie podlegające opłacie, d) za przewóz psów większych pobiera się opłatę w wysokości wartości biletu normalnego na danej trasie przejazdu, e) nie podlega opłacie przewóz wózków inwalidzkich oraz psów przewodników ociemniałych, a także psów służbowych policji i wojska podczas wykonywania zadań służbowych, f) wszelkiego rodzaju wózki dziecięce mogą być przewożone za opłatą. W czasie przewozu dziecko musi być wyjęte z wózka.


--------------------------------------------------------------------------------

Rozdział IV
Przepisy porządkowe

§7

Zabronione jest:

wskakiwanie do pojazdów i wyskakiwanie z nichpodczas jazdy,
zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdów oraz niszczenie ich wyposażenia,
spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić ubranie współpasażerów lub zanieczyścić pojazd,
umieszczanie na miejscach siedzących: zwierząt, bagażu i przedmiotów mogących je uszkodzić lub zanieczyścić,
zajmowanie miejsc ograniczających pole widzenia kierowcy,
prowadzenie rozmów z prowadzącym pojazd,
palenie tytoniu, zakłócanie spokoju innym pasażerom,
nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania - pasażer może dać sygnał tylko wówczas, jeżeli okaże się to konieczne ze wzglądu na bezpieczeństwo ruchu lub w celu zatrzymania pojazdu na przystanku warunkowym,
opieranie się o drzwi w czasie jazdy pojazdu,
odstępowanie skasowanego biletu innej osobie, bilet zniszczony, uszkodzony lub niewłaściwie skasowany uważany jest za nieważny,
przewożenie materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub cuchnących,
przewożenie przedmiotów blokujących przejście, zagrażających pasażerom i mogących spowodować uszkodzenia pojazdu,
przewożenie nabitej broni z wyjątkiem osób, które pełniąc służbę publiczną lub wojskową zobowiązane są do posiadania przy sobie broni nabitej odpowiednio zabezpieczonej.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§8

Pasażer, który w czasie kontroli nie może okazać ważnego biletu za przejazd lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zwielokrotnionej. W przypadku stwierdzenia przejazdu bez ważnego biletu, pasażer, który nie uiści opłaty zwielokrotnionej za przejazd bez ważnego biletu poniesie odpowiedzialność w trybie postępowania są-owego lub administracyjnego postępowania egzekucyjnego.
Pasażer odpowiada wobec MPK za wszelkie szkody i zanieczyszczenia pojazdu powstałe z jego winy i ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
Osoby naruszające powyższe przepisy porządkowe lub nie stosuje się do wskazówek i żądań obsługi pojazdów opartych na tych przepisach jak również zakłócające swym zachowaniem spokój w pojazdach MPK obowiązane są na wezwanie obsługi lub kontrolera opuścić pojazd i nie mają prawa żądać zwrotu uiszczonej sumy.
W stosunku do osób przekraczających powyższe przepisy może zostać nałożona opłata zwielokrotniona.
Prawo do przeprowadzania kontroli biletów mają osoby wyznaczone przez
Zarząd MPK Sp. z o.o. wyposażone w identyfikatory uwieszone w widocznym miejscu.
Obowiązująca taryfa przewozowa ustalona jest Uchwałą Rady Miejskiej.

UWAGA!

Skargi i zażalenia na pracę personelu MPK należy kierować do
Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o.
98-220 Zduńska Wola, ul. Sieradzka 68/70 tel. 823-69-60.

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2021 - mobiinfo.pl