Knurów

x Zabytki

Środowisko kulturowe Knurowa, rozumiane jako zachowane materialne dziedzictwo przeszłości miasta, jest stosunkowo młode, związane z industrialnym okresem rozwoju miasta, jeśli pominąć wciąż czytelne, aczkolwiek silnie przekształcone siedlisko dawnej wsi. Najstarsze pozostałości wiejskiego okresu rozwoju Knurowa skupiają się w dolinie Knurówki na północ od ul. 1 Maja, stanowią je przede wszystkim rejon silnie przekształconego dawnego dworu z niewielkim parkiem, a także stary cmentarz parafialny przy ul. Ks.Koziełka. Ślady wiejskiego okresu rozwoju Knurowa stanowią także nieliczne już siedliskowe zagrody w dolinie Knurówki oraz silnie przekształcony wtórnymi podziałami charakterystyczny dla wsi łańcuchowych układ działek siedliskowych. Pozostałości gospodarki wiejskiej - wielkoobszarowej zachowały się także w południowo-zachodniej części miasta w Szczygłowicach w postaci zdegradowanego założenia dworsko-parkowego Wilcza Górna.

Jak już zaznaczono, zdecydowanie większa część dziedzictwa kulturowego miasta ma stosunkowo nieodległą przeszłość i wiąże się z rozwojem przemysłu na obszarze Knurowa. Chronologicznie rzecz ujmując najstarszy element tego okresu stanowi zespół zabudowy przemysłowo-mieszkaniowej zakładów Krywałd-Erg (Lignoza) z końca XIXw. oraz niektóre obiekty w Knurowie (część kamienic, budynek pomocniczy obecnej szkoły podstawowej nr 1). Nieco młodsze są obiekty związane z kopalnią Knurów i późniejszą koksownią: zabytki techniki, osiedla patronackie, obiekty użyteczności publicznej (szpital, przedszkole, szkoła podstawowa, apteka, poczta, hotel i nieco późniejsze - ratusz i kościół parafialny).                           

Miasto nie posiada obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, natomiast posiada obiekty znajdujące się pod ochroną konserwatorską

x Powrót

 O serwisie

Prywatność
© Copyright 2007- 2021 - mobiinfo.pl